Матеріали засідання навчально-методичної ради

№ 02 від 08 грудня 2015 р.

08 грудня 2015 року відбулося засідання навчально-методичної ради, на якому були розглянуті такі питання:

1. Про реалізацію змістових ліній на уроках зарубіжної літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

2. Про ефективність діяльності районних методичних об'єднань, майстер-класів, творчих груп тощо щодо підвищення фахової майстерності педагога.

3. Про умови навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями в ЗНЗ району.

4. Про рівень сформованості комунікативних навичок в учнів 4-х класів.

5. Про видавничу продукцію.

РІШЕННЯ

засідання навчально-методичної ради КУ «Цюрупинський районний методичний кабінет» Цюрупинської обласної ради

08.12.2015 № 2/1

Про реалізацію змістових ліній на уроках зарубіжної літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Заслухавши та обговоривши питання про реалізацію змістових ліній навчанняна уроках зарубіжної літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформаційну довідку методиста КУ «ЦРМК» Левицької І.В. взяти до відома.

2. КУ «Цюрупинський районний методичний кабінет» Цюрупинської районної ради (завідувач Павлова О.В.):

2.1 забезпечувати науково-методичний супровід викладання зарубіжної літератури за новими програмами;

постійно

2.2 продовжити роботу над оновленням змісту та форм методичної роботи з вчителями по вивченню нормативно-правової бази щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах;

постійно

2.3 з метою підвищення методичного рівня уроків зарубіжної літератури надавати індивідуальну методичну допомогу учителям, які викладають не за фахом, мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» і стаж роботи до 5-х років;

постійно

2.4 підготувати методичні рекомендації «Про реалізацію змістових ліній на уроках зарубіжної літератури»;

до 30.12.2015

2.5 організувати роботу творчої майстерні учителів зарубіжної літератури «Нові імена у програмі зарубіжної літератури 8 класу»

до 01.02.2016 р.

2.6 спланувати роботу методичної студії учителів російської мови і зарубіжної літератури у рамках роботи районної циклічної методичної комісії

до 01.01.2016 р.

3. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів району:

3.1 вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків, зазначених в інформаційній довідці;

до 01.01.2016 р.

3.2 здійснювати систематичний контроль за ходом реалізації змістових ліній навчання на уроках зарубіжної літератури;

постійно

3.3 проаналізувати результати роботи вчителів у класах філологічного профілю та у яких викладаються спецкурси із зарубіжної літератури і відкоригувати заходи по роботі зі здібними і літературно обдарованими учнями;

до 01.01.2016 р.

3.4 активізувати діяльність учителів щодо впровадження і використання сучасних засобів навчання, систематично працювати над оновленням обладнання кабінетів зарубіжної літератури.

протягом 2015/2016 н.р.

4. Учителям зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів району:

4.1 з метою формування літературної і комунікативно-мовленнєвої компетентностей школярів систематично працювати над вивченням і впровадженням у практику роботи вимог нормативної документації реформування освітньої галузі, уроки зарубіжної літератури будувати на засадах діалогу, текстоцентризму, компетентнісно-діяльнісного і особистіно орієнтованого підходів;

постійно

4.2 на уроках впроваджувати ефективні інноваційні методики, спрямовані на реалізацію змістових ліній літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: емоційно-ціннісної, літературознавчої, культурологічної, компаративної;

постійно

4.3 залучати учнів до науково-пошукової діяльності, зокрема, участі в роботі Малої академії наук України;

упродовж 2016 р.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача КУ

РІШЕННЯ

засідання навчально-методичної ради КУ "Цюрупинський районний методичний кабінет" Цюрупинської районної ради

08.12.2015 № 2/2

Про ефективність діяльності районних методичний обєднань, майстер-класів, творчих груп тощо щодо підвищення фахової майстерності педагога

1.Визнати роботу районних методичних об’єднань, творчих груп та майстер-класів щодо підвищення професійної майстерності педагогів задовільною.

2.Цюрупинському районному методичному кабінету (завідувач Павлова О.В.):

2.1.Надавати методичну допомогу керівникам РМО щодо вироблення пріоритетних напрямків методичної роботи.

2.2.Розробити методичні рекомендації керівникам районних методичних об’єднань з метою підвищення ефективності і результативності їхньої діяльності, зростання професійної майстерності педагогів.

2.3.Надавати методичну допомогу керівникам МО в організації дослідницько-пошукової, інноваційної діяльності, спрямованої на опанування новими педагогічними технологіями.

2.4.Створити творчу групу з розробки критеріїв ефективності роботи РМО, творчих груп, майстер-класів.

До 20.12.2015

2.5.Розробити критерії ефективності роботи РМО, творчих груп, майстер-класів.

До 01.02.2016

3.Керівникам РМО:

3.1. Роботу РМО планувати на основі моніторингу професійної готовності вчителя до педагогічної діяльності та наповнення її інноваційним змістом.

Щорічно до 01.06

3.2. При плануванні роботи враховувати досвід педагогів та особисті професійні запити вчителів, передбачити систему заходів щодо підвищення фахової майстерності учителів, які працюють формально, та молодих педагогів.

Щорічно до 01.06

3.3.Забезпечити різноманітність індивідуальних, групових, колективних форм роботи в межах методичних об’єднань.

Постійно

3.4. Забезпечити організацію цілеспрямованого взаємовідвідування уроків членами РМО з метою зростання рівня професійної компетентності.

Постійно

3.5. Забезпечити відстеження професійного та особистісного зростання педагогів, результативності роботи кожного члена РМО.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В..

РІШЕННЯ

засідання навчально-методичної ради КУ "Цюрупинський районний методичний кабінет" Цюрупинської районної ради

08.12.2015 № 2/3

Заслухавши довідку завідувача районної психолого-медико-педагогічної комісії Басюк Н.О. та з метою створення сприятливих умов навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів кращого досвіду роботи педагогічних колективів з зазначеного питання, навчально-методична рада ВИРІШИЛА:

1.Вважати роботу педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів району в 2015-2016 н.р. щодо забезпечення сприятливих умов навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідність, задовільною.

2.Відзначити роботу 10 навчальних закладів району, що створили відповідні умови та запровадили інклюзивну форму навчання для дітей з особливими потребами (Цюрупинська гімназія, Цюрупинська спеціалізована школа І-ІІІ ст.. №2, Раденська ЗОШ І-ІІІ ст., Великокопанівська ЗОШ І-ІІІ ст., Подо-Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст., Брилівська ЗОШ І-ІІІ ст., Козачелагерська ЗОШ І-ІІІ ст., Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., Костогризівська ЗОШ І-ІІІ ст., Ювілейнівська ЗОШ І-ІІІ ст.).

3.КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” (завідувач Павлова О.В.).:

3.1.Скоординувати роботу соціально-психологічної служби навчальних закладів району з питань супроводу інклюзивного навчання.

3.2.Надавати методичні рекомендації з питань планування та організації корекційних занять з дітьми з особливими освітніми потребами.

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1.Забезпечувати навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного та (або) психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до чинного законодавства із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.

4.2.Враховувати рекомендації обласної психолого-медико-педагогічної консультації щодо супроводу дітей з особливими потребами та створити відповідні умови для їх реалізації.

4.3.Забезпечити право на освіту дітей з особливими освітніми потребами шляхом впровадження інклюзивного навчання.

4.4.Здійснювати контроль за проведенням індивідуальних занять відповідно до затверджених індивідуальних навчальних планів та розкладів учнів з ООП.

4.5.Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів, що навчаються за індивідуальною, інклюзивною, інтегрованою формою навчання, двічі на рік (січень, червень), шляхом корекційних занять усувати виявлені проблеми.

4.6.При організації індивідуальної, інтегрованої, інклюзивної форми навчання дотримуватись корекційної спрямованості навчання шляхом проведення корекційно-розвиткових занять, створювати умови для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими потребами, розвитку їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

4.7.Передбачити конкретні заходи щодо удосконалення умов перебування, забезпечення організаційно-правового,методичного супроводу освіти осіб з особливими освітніми потребами. Враховувати індивідуальні потреби кожної дитини з інвалідністю.

4.8.Ужити заходів щодо створення необхідних умов для забезпечення доступності дітей з обмеженими фізичними можливостями до навчальних закладів, навчальних кабінетів, гігієнічних кімнат відповідно до потреб дітей.

4.9.Забезпечити направлення педпрацівників, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами, на курси підвищення кваліфікації з метою здійснення спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань інклюзивного й інтегрованого навчання.

5.Завідувачам ДНЗ забезпечити умови дітям з особливими потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками шляхом створення інклюзивних груп відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 №104/52.

6.Координаторам шкільних психолого-медико-педагогічних консиліумів (ШПМПк):

6.1.Відслідковувати стан розвитку учнів, що навчаються за інклюзивною формою. 6.2.В індивідуальних програмах розвитку планувати корекційну роботи з дітьми з ООП, фіксувати динаміку змін.

6.3.Проводити засідання ШПМПк тричі на рік (вересень, грудень, травень) та позапланово (за необхідності), хід засідання фіксувати в книзі протоколів. 6.4.Поновлювати портфоліо дітей.

7.Завідувачці РПМПК Басюк Н.О.:

7.1.Продовжити здійснювати облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку в районі.

7.2.Здійснювати координацію діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних консиліумів, консультативно-методичну допомогу у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку.

7.3.Брати участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі інклюзивних класів.

7.4.Надавати постійну консультативну допомогу педагогічним працівникам та батькам.

7.5.Організовувати консультаційні наради, семінари з педагогами, що працюють в умовах інклюзивного, інтегрованого, індивідуального навчання щодо особливостей розвитку дітей з ООП та створення для них оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, здобуття якісної освіти.

7.6.Здійснювати системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного, інтегрованого навчання та за індивідуальною формою в домашніх умовах.

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на завідувача ЦРМК Павлову О.В..

РІШЕННЯ

засідання навчально-методичної рали КУ "Цюрупинський районний методичний кабінет" Цюрупинської районної ради

08.12.2015 № 2/4

Заслухавши інформацію методиста ЦРМК Васильєвої Н. В., навчально-методична рада

ВИРІШИЛА:

1.КУ “Цюрупинський районний методичний кабінет” (завідувач Павлова О.В.):В.:

1.1.Надавати методичну допомогу фахівцям соціально-психологічної служби району у плануванні заходів щодо питання формування комунікативної компетентності учнів 4-х класів упродовж ІІ семестру 2015-16 н.р.;

1.2.здійснити повторний моніторинг проведеної роботи щодо формування в учнів 4-х класів комунікативної компетентності в загальноосвітніх навчальних закладах району;

квітень 2016р.

1.3.здійснити моніторинг щодо формування в учнів 4-х класів комунікативної компетентності в в загальноосвітніх навчальних закладах, де відсутні фахівці психологічної служби.

березень-квітень 2016 р.

2.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів здійснювати контроль за роботою шкільної психологічної служби щодо питання формування комунікатив-ної компетентності в учнів 4-х класів.

упродовж ІІ семестру 2015-16 н.р.

3.Керівникам шкільних методичних об’єднань розглянути питання щодо формування комунікативної компетентності молодших школярів на засіданнях МО.

упродовж 2015-16 н.р.

3.Учителям початкових класів:

3.1. забезпечити систематичне формування в учнів 4-х класів комунікативної компетентності на уроках та позаурочний час;

3.2.вчасно подавати запити психологам щодо подолання проблем формування комунікативної компетентності;

Постійно

3.3. спільно із психологами спланувати та провести години спілкування щодо підвищення рівня сформованості комунікативної компетентності молодших школярів;

січень-травень 2016 р.

4.Шкільним психологам :

4.1.Відвідати уроки у 4-х класах з метою спостереження за формуванням комунікативної компетентності школярів ;

4.2.повторно вивчити стан сформованості комунікативної компетентності в учнів 4-х класів;

до 20 квітня 2016 р.

4.3.спланувати та провести серію корекційно-розвивальних занять щодо подолання негативних чинників, які впливають на формування комунікативної компетентності дітей із урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей.

упродовж ІІ семестру 2015-16 н.р.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на завідучава ЦРМК Павлову О.В.

Голова навчально-методичної ради О.В.Павлова

Секретар Н.О.Басюк

Кiлькiсть переглядiв: 207

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.