Звіт заступника директора з НВР Новомаячківської ЗОШ І-ІІ ст.

Пугач Марини Олександрівни

Навчальний процес — це ритм.

І завуч має працювати як годинник:

хвилина, година, місяць, семестр.

У своїй діяльності заступник директора з НВР керується Конституцією України, Законом України "Про освіту”, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, Посадовими обов’язками). Заступник директора школи з НВР дотримується Конвенції про права дитини.

Створення умов для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

Своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення їх навчанням. За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичні звіти.

Виконання мовного законодавства

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в Новомаячківській ЗОШ І-ІІ ст. мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.

Робота здійснюється на виконання Закону України «Про основні засади мовної політики». Протягом року проводили роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів і вчителів. Щороку перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України про стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформленні куточки державної символіки.

Для підвищення мовної культури та забезпечення викладання української мови на відповідному рівні введено додаткову години на вивчення української мови в 9 класі. Учителі української мови застосовують на уроках проектні технології, технологію критичного мислення й інформаційно-комунікаційні технології. Учні закладу брали участь у конкурсах з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури, Всеукраїнському конкурсі «Соняшник». У листопаді 2014 року було проведено тиждень української мови та літератури, в березні 2015 року Шевченківський тиждень.

Атестація педагогічних працівників

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовуємо можливість атестації педагогічних кадрів. Було затверджено графік проведення атестації педагогічних працівників школи та графік відкритих уроків. Протягом року вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки, підготували презентації з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях ШМО та педагогічній раді.

Методична робота з педагогічними кадрами

Відповідно до річного плану роботи школи у 2014/15 навчальному році педагогічний колектив працює над методичною проблемою «ФОРМУЄМО СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ПРОСТІР». З метою її реалізації вирішувалися такі завдання:

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти й кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;

- сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

- аналіз впровадження в навчально-виховний процес здоров’язбережувальних технологій;

- створення шкільної методичної системи роботи з метою вирішення питань наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

- методичний, дидактичний та психологічний супровід впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти, а також нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти;

- удосконалення сучасного уроку шляхом упровадження в навчальний процес інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки з метою покращення якості освітніх послуг та підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

- підвищення результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах і роботі МАН;

- індивідуальна робота з педагогами школи щодо участі у фахових конкурсах;

- активізація пропаганди педагогічного досвіду у фахових виданнях;

- сприяння підвищенню комп’ютерної грамотності педагогів;

- оновлення і змістове наповнення роботи шкільного сайту.

Робота над загальношкільною методичною проблемою стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загальнометодичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту

Методична рада школи впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур за темою з урахуванням результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Протягом 2014/15 навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про ефективність організації навчально-виховного процесу та формування компетентностей в учнів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

- про результати діяльності вчителів за індивідуальними програмами роботи із здібними та обдарованими учнями;

- компетентнісний розвиток учнів 5-х класів засобами курсів за вибором;

- про діяльність членів методичних об’єднань щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

- про динаміку зростання чи спаду успішності учнів за навчальний семестр тощо.

Упродовж навчального року всіма шкільними методичними об’єднаннями було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Найбільш змістовними, ефективними, різноманітними щодо використаних форм роботи були предметні тижні предметів у початковій школі, математики, української мови, історії та географії, основ здоров’я. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації. Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у школі використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивченню і поширенню передового педагогічного досвіду. У роботі застосовувались такі інтерактивні форми діяльності як круглі столи, методичний діалог, тренінги, здійснювалась дієва допомога вчителям у реалізації завдань, що стоять перед педагогом.

Протягом навчального року проводилася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів: Кучми О.В., Гук К.В., Васильєвої В.В. Головним завданням «Школи молодого вчителя» було надання методичної допомоги учителя-початківцю у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних із заступником директора з НВР та індивідуальних консультаціях із вчителями-наставниками, щодо складання календарного планування, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків тощо.

Реалізація шкільної програми «Обдарована дитина»

Одним із основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. У школі створено відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Роботу спрямовано на виконання комплексної програми «Обдарована дитина». З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводимо розробляння варіативної частини навчального плану. Певну частину годин використано для проведення додаткових занять щодо кожного предмета навчального плану.

На наступний рік поставлені завдання для підвищення якості роботи з обдарованими учнями необхідно :

1.Неухильно дотримувати ст.56 Закону України «Про освіту».

2.Організувати якісне проведення шкільного етапу учнівських олімпіад, підготовку переможців до міського й обласного етапів олімпіад.

3. Закріпити за обдарованими учнями наставників.

4. Здійснювати моніторинг розвитку обдарованих учнів.

5.Підвищити відповідальність педагогічних працівників, які мають вищу та першу кваліфікаційні категорії, педагогічні звання за результати своєї роботи з обдарованими учнями.

Виховна робота

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, з метою реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, створення організаційних і методичних умов, що забезпечують інтенсифікацію виховної діяльності, оновленню виховних технологій на основі вітчизняних традицій та сучасного світового досвіду, забезпеченню цілісності та різноманітності виховного процесу, гармонізації сімейного й суспільного виховання, плану роботи навчального закладу на 2014/2015 навчальний рік, з метою залучення кожного учня до участі в різних сферах діяльності на основі його нахилів та здібностей, організації змістовного позаурочного дозвілля в навчальному закладі протягом 2014/2015 навчального року виховна робота була спрямована на:

- духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, етики, культури, прав і обов’язків громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації;

- ознайомлення та вивчення звичаїв, обрядів, традицій українського народу;

- формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;

- підвищення рівня інформованості учнів з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу;

- профілактику поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей і учнівської молоді; випадків фізичного і психічного насильства;

- попередження торгівлі людьми, всіх форм експлуатації, втягнення у злочинну діяльність;

- подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Всі вищезазначені напрямки виховної роботи тісно взаємопов’язані між собою та виконувалися згідно із планом виховної роботи навчального закладу на 2014/2015 навчального року, планами роботи класних керівників, класоводі, шкільної бібліотеки. Основні напрями роботи враховувались як при проведенні загальношкільних заходів, так і індивідуальної роботи з учнями.

Організація методичної роботи з класними керівниками 5-9 класів та класоводами 1-4 класів, здійснювалася відповідно до Рекомендацій МОН України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти від 03.07.2002 № 1/9-318. У школі організовано роботи методичного об’єднання класних керівників (керівник – Пугач М.О.) яке у своїй структурі та змісті роботи включає питання щодо особливостей виховної роботи з учнями школи. Для належного функціонування цих методичних об’єднань є всі необхідні документи (аналіз роботи, план роботи, протоколи засідань, списки класних керівників та класоводів, їхні проблемні теми).

Кiлькiсть переглядiв: 2020

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.