ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – НОВИЙ НАПРЯМ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Міністерство освіти і науки України у інструктивно-методичних рекомендаціях «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (додаток до листа МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419) націлює на впровадження в роботу закладів дошкільної освіти технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку. І це питання є на часі, адже елементи стратегії Нової української школи такі як: особистісно-орієнтована модель навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграція освітніх напрямків та педагогіка партнерства повністю відповідають концепції сталого розвитку.

Сучасне розуміння сталого розвитку це – економічна стабільність, екологічна цілісність та соціальне благополуччя.

Основні положення концепції сталого розвитку:

1. У центрі уваги – люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя в гармонії з природою.

2. Охорона навколишнього середовища має стати невід’ємним компонентом процесу розвитку і не може розглядатись у відриві від нього. Існує безумовний орієнтир на неперевищення гранично допустимих рівнів антропогенного впливу на екосистеми.

3. Задоволення потреб у збереженні навколишнього середовища повинно розповсюджуватися не тільки на теперішні, але й на майбутні покоління, передбачаючи ефективне використання та економію ресурсів, виключення або зменшення моделей виробництва і споживання, які не сприяють такому розвитку. Переважаючою має стати орієнтація на використання місцевих ресурсів та одночасне врахування інноваційних підходів і технологій.

4. Необхідними є партнерство, спільна робота всіх і кожного для забезпечення сталого розвитку; відкритість і прозорість спільних дій в інтересах сталого розвитку.

5. Зменшення розриву в рівні життя країн світу, викорінення бідності і злиденності, збереження здоров’я людей і забезпечення гідного рівня життя – найважливіші завдання світового співтовариства.

Сталий розвиток охоплює три сфери суспільного життя: екологічну, економічну і соціальну, у кожній з яких визначальними є певні чинники.

1. В екологічній сфері. Визначення кордонів, в яких має розвиватись цивілізація. Охорона і раціональне використання природних ресурсів; збереження біологічного різноманіття; боротьба з винищенням лісів; видалення відходів. Збереження екосистем для підтримання життя як невід’ємної складової стійкого розвитку людського потенціалу.

2. В економічній сфері. Повне перетворення ринкової системи. Переоцінка економічною теорією ролі екологічного фактора в економічному розвитку, визначення нових пріоритетів. Відмова від тупикових сучасних моделей економічного розвитку і споживання. Поступове скорочення негативного впливу на природу техногенного типу економіки. Перехід на позицію «людина як мета економічного зростання, а не його засіб».

3. У соціальній сфері. Розвиток демократії, дотримання прав людини, вирішення питань бідності, етнічних та демографічнних проблем; подолання негативного впливу глобальних екологічних проблем на людський розвиток. Застосування показника якості життя як сукупності критеріїв сталого розвитку, серед яких, зокрема, тривалість життя, стан здоров'я людини; відповідність стану навколишнього середовища нормативам; рівень доходів, зайнятості, знань і освітніх навиків населення; реалізація прав людини тощо.

Реалізацію даного проекту у закладах дошкільної освіти України запропоновано у парціальній програмі «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». Мета програми: сприяння формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

Завданнями курсу є створення умов для:

1) формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого вибору способу власного життя;

2) усвідомлення старшими дошкільниками необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи;

3) розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямі.

Структура курсу визначається трьома основними темами (модулями), освоєння яких орієнтовно розраховано на півроку. Вивчення кожної з тем передбачає опрацювання трьох підтем, що складають її зміст. У кожній темі виділяються спеціально організовані тематичні дні з наступним закріпленням освоєних дій протягом двох тижнів. У змісті кожної з тем виокремлено ідеї, які мають бути донесені до дітей, мовні формули, що відбивають їх смисли, та дії, які діти опановують і автоматизують. Обов’язковим елементом вивчення кожної з тем є вступне і підсумкове невеличке самостійне дослідження дітьми власної побутової поведінки. Результати цього дослідження дозволяють дітям усвідомити зміни, що необхідні і відбуваються.

Емпауермент - педагогіка мотивації і натхнення до дії.

Курс «Освіта для сталого розвитку для дошкільнят» реалізує освітню стратегію в інтересах сталого розвитку на засадах одного з напрямів гуманістичної педагогіки – педагогіки «емпауерменту» (з англ. еmpowerment– надання людині мотивації й натхнення до дії).

Основні принципи емпауермент-педагогіки:

1) створення умов для формування у дитини впевненості у власних силах і можливостях та відповідальності за результати навчання;

2) прийняття нею рішень щодо власного стилю життя та їх виконання;

3) забезпечення психологічного комфорту дітей під час занять як за допомогою спеціальних прийомів, так і через доступність змісту (за принципом вибору кожною дитиною тих кроків, які вона хоче і може здійснити);

4) створення умов для появи у дітей ентузіазму і почуття задоволення від результатів групової й індивідуальної роботи, виконання дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток, що досягається насамперед завдяки постійному позитивному (як за формою, так і за змістом) зворотному зв’язку.

Важливими складовими елементами методики опрацювання освіти для сталого розвитку (ОСР) у закладі дошкільної освіти є самопізнання, самонавчання дітей через діяльність, націлення їх на прийняття самостійних рішень у повсякденному житті, виконання дій у напрямі сталого розвитку. Ці положення вимагають побудови принципово нової педагогічної моделі.

За педагогікою емпауермент, в освітньому процесі педагог може використовувати цю модель та стимулювати діяльність дітей, використовуючи такі способи:

1) допомога дітям у формулюванні намірів;

2) постановка запитань;

3) надання зворотного зв’язку.

Результатами пропонованого курсу виступають:

- покращення стосунків між дітьми та оточуючими;

- підтримка морального і психологічного клімату у групі;

- розумне споживанні енергії та води;

- зменшення марних витрат сировини;

- зменшення кількості відходів;

- зміцнення власного здоров’я тощо.

Творчою групою вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Олешківського району, яка працює на базі Олешківського ДНЗ №7 «Золотий ключик» (керівник вихователь-методист Храпійчук В.С.) з метою провадження програми «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку» у практику роботи закладів дошкільної освіти району у 2019-2020 н.р. було проведено заходи:

- вихователі – методисти Храпійчук В.С., Соловйова В.О. з даної теми відвідали у Києві практичний тренінг для спеціалістів дошкільної освіти “Теорія і методика освіти для сталого розвитку у закладах дошкільної освіти”;

- для закладів дошкільної освіти району було придбано програми, комплекти методично-дидактичних матеріалів для роботи з дітьми 4-го,5-го та 6-го років життя у рамках навчальної програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку»;

- проведено засідання творчої групи на базі Олешківського ДНЗ №7, де розглядалося питання щодо впровадження ідей сталого розвитку в практику роботи ЗДО району з напрямків: екологічне виховання дошкільників (вихователь-методист Канівець Т.В Олешківського ДНЗ №6, вихователь-методист Лобанова О.М. Олешківського ДНЗ №3), економічне виховання (вихователь-методист Храпійчук В.С. Олешківського ДНЗ №7, вихователь-методист Іванча І.Ю. Раденського ЗДО,), соціальне виховання дошкільників (Баденко І.В. Олешківського ДНЗ №2, вихователь-методист Соловйова В.О. Олешківського ДНЗ №1);

- проведеносемінар з теми: «Теорія і методика освіти для сталого розвитку», мета якого допомогти вихователям організовувати освітній процес на розв’язання проблем освіти для сталого розвитку»;

- проведено семінар-практикум з теми «Економічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти для сталого розвитку», «Екологічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти для сталого розвитку»;

- тренінгові заняття для вихователів з питань впровадження програми «Освіта для сталого розвитку»;

- тематична педагогічна рада «Формування сталих світоглядних орієнтирів засобами екологічного виховання». У ході педагогічної ради обговорювалися умови для реалізації ідей сталого розвитку в роботі з дітьми; значення розвитку екологічних уявлень для формування в дошкільників звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку; а також розглядалися сучасні форми і методи спільної роботи ДНЗ і сім'ї з екологічного виховання для сталого розвитку;

- створено методичну базу з даного питання на базі Олешківського ДНЗ №6: презентації, консультації, семінари, педагогічні ради, конспекти занять, картотеки бесід з економічного, екологічного виховання, дидактичні ігри, підбірку художньої літератури, проекти;

- у закладах дошкільної освіти району для вихователів було організовано колективні перегляди інтегрованих занять екологічного, економічного, соціального спрямування з формування у дітей моделей поведінки для сталого розвитку;

- педагогічні колективи ЗДО району долучилися до вивчення і творчого упровадження досвіду роботи педагогів дошкільних закладів Житомирщини з проблеми «Формування економічно, екологічно і соціально доцільної поведінки у дітей дошкільного віку на основі впровадження ідей освіти для сталого розвитку».

Куратором творчої групи, методистом ОРМК Альохіною С.В. проводиться робота з членами творчої групи щодо можливості проведення засідань творчої групи вихователів-методистів в режимі онлайн з використанням програми для відео конференцій ZOOM.

СВІТЛАНА АЛЬОХІНА,

методист ОРМК

Кiлькiсть переглядiв: 21

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.